ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

STT        Họ tên Trình độ chuyên môn
1 Trần Đức Thuận Tiến sĩ
2 Đoàn Mạnh Quỳnh Tiến sĩ
3 Phan Ngọc Sơn Tiến sĩ
4 Đào Thị Hạnh Thạc sĩ
5 Nguyễn Văn Chính Tiến sĩ
6 Nguyễn Việt Hưng Tiến sĩ
7 Nguyễn Ngọc Mỹ Thạc sĩ
8 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Thạc sĩ
9 Nguyễn Thị Huệ Thạc sĩ
10 Nguyễn Thị Ngọc The Thạc sĩ
11 Nguyễn Thị Thanh Vân Thạc sĩ
12 Đặng Thị Hương Giang Thạc sĩ
13 Nguyễn Thị Thu Hoài Thạc sĩ
14 Phạm Thị Lĩnh Thạc sĩ
15 Trần Thị Huyên Thạc sĩ
16 Võ Phúc Như Ngọc Đại học
17 Nguyễn Hoàng Minh Đại học
18 Đặng Hồng Lương Tiến sĩ
19 Vũ Thị Thương Thạc sĩ
20 Trần Quỳnh Uyên Thạc sĩ
21 Hoàng Thị Anh Phương Thạc sĩ
22 Lê Thị Duyên Đại học
23 Dương Văn Nam Thạc sĩ
24 Bùi Thị Yên Thạc sĩ
25 Lâm Hải Thạc sĩ
26 Lê Nguyễn Trung Thiện Thạc sĩ
27 Lương Huỳnh Anh Thư Thạc sĩ
28 Lý Văn Hiếu Thạc sĩ
29 Bùi Trung Hưng Phó giáo sư