16:28 EST Thứ năm, 18/01/2018
Sinh viên duyên dáng Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Đối tác doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu KH

Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH

Trang nhất » Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo

Chương trình Đào tạo các Ngành Khoa TCKT khóa  2014
 
Ngành đào tạo Bậc Ngành đào tạo
Ngành KTKT - Khóa 2014 Đại học chính quy Ngành TCNH  Khóa 2014
Ngành KTKT - Khóa 2014 Đại học liên thông Ngành TCNH  Khóa 2014
Ngành KTKT - Khóa 2014 Cao dẳng chính quy Ngành TCNH  Khóa 2014
Ngành KTKT - Khóa 2014 Cao đẳng liên thông Ngành TCNH  Khóa 2014

Chương trình Đào tạo các Ngành khoa TCKT khóa 2013

Ngành đào tạo Bậc Ngành đào tạo
Ngành KTKT - Khóa 2013 Đại học chính quy Ngành TCNH - Khóa 2013
Ngành KTKT - Khóa 2013 Đại học liên thông Ngành TCNH - Khóa 2013
Ngành KTKT - Khóa 2013 Cao đẳng chính quy Ngành TCNH - Khóa 2013
Ngành KTKT - Khóa 2013 Cao đẳng liên thông Ngành TCNH - Khóa 2013


Chương trình Đào tạo các Ngành khoa TCKT khóa 2012
 

Ngành đào tạo Bậc Ngành đào tạo
Ngành KTKT - Khóa 2012 Đại học chính quy Ngành TCNH - Khóa 2012
Ngành KTKT - Khóa 2012 Đại học liên thông Ngành TCNH - Khóa 2012
Ngành KTKT - Khóa 2012 Cao đẳng chính quy Ngành TCNH - Khóa 2012
Ngành KTKT - Khóa 2012 Cao đẳng liên thông Ngành TCNH - Khóa 2012


 


 

Thăm dò ý kiến

Môn học sinh viên thấy cần thiết khi học chuyên ngành Kế Toán?

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

Kế toán Mỹ

Kế toán chi phí

Tất cả các môn trên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động ngoại khóa

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính