18:43 EDT Thứ hai, 25/03/2019
Sinh viên duyên dáng Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Đối tác doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu KH

Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH

Trang nhất » Sinh viên cần biết

Một số đề tài tốt nghiệp gợi ý

MỘT SỐ ĐỀ TÀI TỐT NGHI GỢI Ý

1. Lĩnh vực Kế toán tài chính

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty X
Kế toán Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty M
Kế toán lưu chuyển hàng hóa tại công ty Y
Kế toán tài sản cố định tại công ty Z
Kế toán nguyên liệu vật liệu tại công ty K
Tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp L
Tổ chức kế toán viện phí tại Bệnh viện Y
Kế toán các hạng mục ngân sách tại Phòng Giáo dục huyện C

2.Lĩnh vực Phân tích hoạt động kinh doanh
Phân tích báo cáo tài chính năm 20xx của công ty K
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn năm 20xx của công ty F
Phân tích giá thành sản phẩm tại Nhà máy I qúy 3 năm 20xx

3.Kết hợp kế toán tài chính và phân tích:

Kế toán tài sản cố định và phân tích tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty H20
Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân tích hiệu quả hoạt động của công ty N

4.Lĩnh vực Kế toán quản trị và chi phí:

Phân tích quan hệ CVP tại công ty U
Tổ chức hệ thống kế toán giá thành định mức tại Doanh nghiệp Z
Đánh giá kế toán trách nhiệm tại Nhà máy T
Lập dự toán ngân sách tại công ty J

5.Lĩnh vực Kiểm toán:

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho tại công ty kiểm toán S&A
Đánh giá rủi ro trong kiểm toán BCTC tại công ty kiểm toán XYZ
Kiểm soát nội bộ hoạt động ngân quỹ tại Ngân hàng BBB
Tổ chức công tác kiểm toán nội bộ tại Phòng Bảo hiểm xã hội Huyện M

6.Lĩnh vực Hệ thống thông tin kế toán:

Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện tin học hóa tại Công ty B
Phân tích chu trình mua hàng trong điều kiện tin học hóa tại Công ty L
Mô tả, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện phần mềm kế toán LASA
Vận dụng Excel trong công tác kế toán tại Phòng Giáo dục huyện K

 
 

 

Thăm dò ý kiến

Môn học sinh viên thấy cần thiết khi học chuyên ngành Kế Toán?

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

Kế toán Mỹ

Kế toán chi phí

Tất cả các môn trên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động ngoại khóa

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính