18:43 EDT Thứ hai, 25/03/2019
Sinh viên duyên dáng Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Đối tác doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu KH

Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH

Trang nhất » Sinh viên cần biết

Chuẩn đầu ra

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO  KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH
Ngành Tài chính Ngân hàng

1.      Tên ngành đào tạo: Tài Chính Ngân Hàng
2.      Trình độ  đào tạo: Đại học
3.      Yêu cầu về kiến thức

-         Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
-         Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội  và kiến thức chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dễ dàng với xu hướng phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Cụ thể:
+       Ngân hàng: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại; Quản trị ngân hàng thương mại; Đầu tư vàng, ngoại tệ; Đầu tư kinh doanh chứng khoán…
+       Tài chính doanh nghiệp: Phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính thuộc các nguồn vốn ODA, FDI, FII; Tài chính quốc tế; Phân tích hoạt động kinh doanh; Kinh doanh bảo hiểm; Đầu tư kinh doanh bất động sản; Kinh doanh xuất nhập khẩu…
+       Tài chính công: Hiểu biết sâu về hệ thống ngân sách nhà nước, chính sách tài chính quốc gia, Cơ chế tài chính của bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, Phân tích các chính sách thuế và thực hành thuế…
-         Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.
 
4.      Yêu cầu về kỹ năng:
-         Phân tích thị trường tài chính; thị trường vốn, khảo sát, nghiên cứu thị trường để hoạch định, tổ chức, thực hiện và kiểm tra;
-         Thiết lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư tài chính;
-         Soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp;
-         Làm việc theo nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học;
-         Quản trị nhân sự và nghệ thuật lãnh đạo;
-         Xây dựng và phát triển quan hệ cộng đồng.
5.      Yêu cầu về thái độ
-         Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
-         Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
-         Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
6.      Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
-         Đảm nhận các công việc về công tác tuyển dụng và huấn luyện nhân viên theo các chương trình đào tạo ngắn hạn của các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khóan, công ty đầu tư kinh doanh bất động sản;
-         Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Tài chính – ngân hàng trong các trường cao đẳng và trung cấp;
-         Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Tài chính ngân hàng;
-         Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp.
  
7.      Khả năng học tập sau khi ra trường
-         Tự học và tự nghiên cứu để nâng cao trình độ;
-         Học tiếp lên các chương trình sau đại học;
-         Học chuyển đổi sang các ngành học tương đương.

8.      Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
-         Chương trình đào tạo của trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai được cập nhật và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước.
-         Tài liệu tham khảo: thường xuyên được cập nhật, trao đổi, sử dụng từ các trường trong nước, Quốc tế và các hãng hàng đầu Tài chính ngân hàng

Ngành Kế toán - Kiểm toán

1.      Tên ngành đào tạo: Kế toán - Kiểm toán
2.      Trình độ  đào tạo: Đại học
3.      Yêu cầu về kiến thức

-         Kiến thức chung: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
-         Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức cơ sở ngành Kế toán như: Tài chính - tiền tệ, Tín dụng - ngân hàng, Thống kê trong nền kinh tế thị trường… tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành, nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với xu hướng phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Có kiến thức chuyên ngành đáp ứng được nhu cầu của xã hội về lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán. Cụ thể:
+       Kế toán tài chính: Luật kế toán, Luật kiểm toán, Chuẩn mực kế toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp…
+       Kế toán quản trị: các kiến thức về Nhận diện chi phí, Phân tích thông tin, Lập kế hoạch, Thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định. Đồng thời có kiến thức sâu về các Luật thuế cơ bản và các văn bản hướng dẫn về các Luật thuế hiện hành…
-         Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.
4.      Yêu cầu về kỹ năng:
-         Tổ chức, thiết lập, triển khai, thực hiện và vận dụng chế độ chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo quản trị tại các loại hình doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội khác;
-         Thành thạo việc thu thập, xử lý, kiểm tra và ghi chép chứng từ, sổ kế toán;
-         Lập và phân tích Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính);
-         Lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: Lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; Lập Báo cáo về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; … để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị về lĩnh vực kế toán, kiểm toán hay tài chính;
-         Lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…);
-         Thẩm định hiệu quả tài chính về dự án đầu tư;
-         Soạn thảo văn bản, hợp đồng, đàm phán và ứng xử giao tiếp;
-         Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.
5.      Yêu cầu về thái độ:
-         Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
-         Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
-         Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
6.      Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
-         Đảm nhận các công việc về kế toán trong các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội;
-         Làm việc trong phòng kế toán, phòng tài chính, phòng kinh doanh, phòng kiểm toán,  … ở tất cả các loại hình doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính sự nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;
-         Có khả năng giảng dạy chuyên ngành Kế toán trong các trường cao đẳng và trung cấp.
-         Các cơ sở giáo dục và đào tạo, các Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán
-         Có năng lực tổ chức, quản lý và điều hành doanh nghiệp
7.      Khả năng học tập sau khi ra trường
-         Tự học và tự nghiên cứu để nâng cao trình độ;
-         Học tiếp lên các chương trình sau đại học;
-         Học chuyển đổi sang các ngành học tương đương.
8.      Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà trường tham khảo
-         Chương trình đào tạo của trường ĐH Công Nghệ Đồng Nai được cập nhật và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước.
-         Tài liệu tham khảo: thường xuyên được cập nhật, trao đổi, sử dụng từ các trường trong nước, Quốc tế và các hãng hàng đầu Kế toán – Kiểm toán  

Thăm dò ý kiến

Môn học sinh viên thấy cần thiết khi học chuyên ngành Kế Toán?

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

Kế toán Mỹ

Kế toán chi phí

Tất cả các môn trên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động ngoại khóa

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính