14:58 EDT Thứ hai, 23/10/2017
Sinh viên duyên dáng Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán Khoa Tài chính Kế toán

Thông tin cần thiết

Thực hành - Kiến tập

Tốt nghiệp

Đối tác doanh nghiệp

Hoạt động nghiên cứu KH

Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt đông nghiên cứu KH
Hoạt động nghiên cứu KH

Trang nhất » Giới thiệu

Nhân Sự

Phụ trách Khoa Kế toán - Tài chính
............................................................................................................................

   Trưởng khoa
   ThS. Nguyễn Hoàng Hưng
   Trình độ: Thạc sỹ
   Chức vụ : Phụ trách Khoa Kế toán - Tài chính
   Điện thoại : 0909 462 818
   Email : nguyenhoanghung@dntu.edu.vn
   

  


Phụ trách bộ môn Kế toán - Kiểm toán
............................................................................................................................

   ThS. Đào Thị Hạnh
   Trình độ: Thạc sỹ
   Chức vụ : Phụ trách bộ môn Kế toán - Kiểm toán
   Điện thoại : 0937 493 279
   Email : daothihanh@dntu.edu.vn


Phụ trách bộ môn Tài chính - Ngân hàng
.....................................................................................................................

   
   ThS. Nguyễn Xuân An
   Trình độ: Thạc sỹ
   Chức vụ : Phụ trách bộ môn 
Tài chính - Ngân hàng
   Điện thoại : 0988 890 070
   Email : nguyenxuanan@dntu.edu.vn    
Phụ trách Nghiên cứu khoa học và Tuyển sinh
.....................................................................................................................

   
   NCS. Nguyễn An Bình
   Trình độ: Nghiên cứu sinh
   Chức vụ : Phụ trách Nghiên cứu khoa học và Tuyển sinh

   Điện thoại : 0942 051 239
   Email : nguyenanbinh@dntu.edu.vn   
 

  

Giảng viên bộ môn Kế toán - Kiểm toán
............................................................................................................................

    
    NCS. Vũ Thị Huệ
   Trình độ: Nghiên cứu sinh

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 0906 955 779
   Email : vuthihue@dntu.edu.vn

 
   ThS. Phạm Thị Lĩnh
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên
   Điện thoại : 0945 311 028
   Email : phamthilinh@dntu.edu.vn   ThS. Trần Thị Huyên
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 0938 539 198
   Email : tranthihuyen@dntu.edu.vn    ThS. Đặng Thị Hương Giang
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 0968 72 26 26
   Email : huonggiang.acc@gmail.com
  


    ThS. Lê Quang Huy
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 0908  586 692
   Email : lequanghuy@dntu.edu.vn


    ThS. Tạ Thị Thu
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 0988 265 227
   Email : tathithu@dntu.edu.vn


    ThS. Tạ Thị Huyền
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 0986 390 012
   Email : tathihuyen@dntu.edu.vn

  
   ThS. 
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 0917 424 223
   Email : nguyenthihongngoc@dntu.edu.vn

   
   ThS. 
Nguyễn Thị Thu Hoài
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 01628 314 291
   Email : nguyenthithuhoai@dntu.edu.vn

   
   ThS. Đinh Thụy Tiết Hạnh
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 0906 955 779
   Email : dinhthuytiethanh@dntu.edu.vn

   
   ThS. Tạ Thị Thơ
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   ĐIện thoại : 01666 935 137
   Email : tathitho@dntu.edu.vn

Giảng viên bộ môn Tài chính - Ngân hàng
............................................................................................................................


   TS. Nguyễn Hữu Dũng
   Trình độ: Tiến sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 0903 805 897
   Email : nguyenhuudung@dntu.edu.vn


  ThS. Lâm Hải
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên
   ĐIện thoại : 0913 755 396
   Email : lamhai@dntu.edu.vn


   ThS. Nguyễn Thương Tín
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 01217 401 744
   Email : nguyenthuongtin@dntu.edu.vn


    ThS. Dương Văn Nam
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 0933 649 998

   Email : duongvannam@dntu.edu.vn


   
    ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thúy
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên
   Điện thoại : 0988 805 094
   Email : nguyenthicamthuy@dntu.edu.vn


   ThS. Nguyễn Thị Ngọc The
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên
   Điện thoại : 0968 232 648
   Email : nguyenthingocthe@dntu.edu.vn


  ThS. Nguyễn Thị Thanh Vân
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên
   Điện thoại : 0983 515 629
   Email : nguyenthithanhvan@dntu.edu.vn
 

    ThS. Nguyễn Thị Huệ
   Trình độ: Thạc sỹ

   Chức vụ : Giảng viên cơ hữu
   Điện thoại : 0902 926 903
   Email : nguyenthihue01@dntu.edu.vn


 

Thăm dò ý kiến

Môn học sinh viên thấy cần thiết khi học chuyên ngành Kế Toán?

Nguyên lý kế toán

Kế toán tài chính

Kế toán Mỹ

Kế toán chi phí

Tất cả các môn trên

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt đông ngoại khóa
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động văn nghệ
Hoạt động ngoại khóa

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính

Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính
Giảng viên khoa Kế toán - Tài chính